Πουλήθηκε το thetoc.gr της Ελλης Στάη

Οι Αττικές Εκδόσεις το αγόρασαν έναντι του ποσού των 399.900,97 ευρώ.

Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων«προχώρησε στην εξαγορά εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων (183.204) κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας “THE TOC DIGITAL MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.”, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (399.900,97€) , χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση».

Δύο είναι τα sites της Ελλης Στάη, το www.thetoc.gr και το www.womantoc.gr.

Πηγή:e-tetradio.gr

About Post Author

+ There are no comments

Add yours