Eμβληματικό κτίριο απέναντι από το REX στην Πανεπιστημίου μετατρέπεται σε ξενοδοχείο και καταστήματα – γραφεία

Μία ακόμη εμβληματική επένδυση στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται στα σκαριά, για την επανακατασκευή κτιριακού συγκροτήματος επί των οδών Πανεπιστημίου 53 και Σανταρόζα (πρώην ξενοδοχείο Majestic) και τη μεικτή λειτουργία του ως ξενοδοχειακή επιχείρηση στους ορόφους και καταστήματα – γραφεία στον ημιόροφο, στο ισόγειο και στο υπόγειο.

Για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του κτιρίου, κατατέθηκαν 2 προτάσεις από την εταιρεία ANTΗENAUM IRIDANOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και από τον ξενοδοχειακό όμιλο BROWN (εταιρεία EASTMED CAPITAL PROPERTY 30).

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που διενεργεί τον διαγωνισμό για το ακίνητο ιδιοκτησίας του, εκ κληρονομιάς Αντ. Παπαδάκη, ενέκρινε καταρχήν την υποβληθείσα πρόταση της EASTMED CAPITAL PROPERTY 30 στο πλαίσιο της πρώτης φάσης.

Επίσης, ενέκρινε τις ελάχιστες προδιαγραφές, όπως καταγράφονται στο πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, διεξαγωγής της β΄ Φάσης της Μακροχρόνιας Μίσθωσης του ακινήτου.

Η πρόταση του ξενοδοχειακού Ομίλου BROWN

Στην πρόταση του ξενοδοχειακού Ομίλου BROWN, προβλέπεται η ανακαίνιση του υπάρχοντος κτηρίου, χωρίς προσθήκη επιπλέον ορόφων εντός ή εκτός του ακινήτου. Η πρόταση αναφέρεται σε μια μικτή χρήση του κτιρίου και συγκεκριμένα στη δημιουργία ενός 4 αστέρων ξενοδοχείου 47-55 δωματίων και 2 εμπορικών καταστημάτων, εστιάσης και λιανικού εμπορίου, σε ισόγειο, ημιόροφο και υπόγειο. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται γύρω στα 6 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλεόν του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του έργου υπολογίζεται σε 21 μήνες από την υπογραφή της μίσθωσης και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό εκτιμάται γύρω στα 6,75 εκατ. ευρώ. Ο προτεινόμενος χρόνος μίσθωσης είναι 50 χρόνια και το μηνιαίο μίσθωμα που προτείνεται έχει ως εξής:

-Περίοδος χάριτος από την υπογραφή της μίσθωσης μέχρι την έκδοση της οικοδομικής άδειας (εκτίμηση διαστήματος 10 μήνες).

-Από την έκδοση της οικοδομικής άδειας έως τη λειτουργία του ξενοδοχείου, μηνιαίο μίσθωμα 4.000 ευρώ (διάστημα 11 μήνες).

-Με την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου, μηνιαίο μίσθωμα 8.000 ευρώ.

  • Ένα χρόνο μετά τη λειτουργία του ξενοδοχείου και μέχρι το τελευταίο έτος της μακροχρόνιας μίσθωσης, ετήσια αναπροσαρμογή του μηνιαίου μισθώματος κατά το ποσό μεταβολής του ΔΤΚ, προσαυξημένο κατά 2%.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές της β΄ φάσης του διαγωνισμού

Οι ελάχιστες προδιαγραφές διεξαγωγής της β΄ φάσης του διαγωνισμού, όπως προσδιορίστηκαν σχετικά, έχουν ως εξής:

Η επένδυση θα αφορά σε κτίριο του οποίου η κύρια χρήση θα είναι μικτή και συγκεκριμένα θα είναι ξενοδοχειακή επιχείρηση στους ορόφους και καταστήματα- γραφεία στον ημιόροφο, στο ισόγειο και στο υπόγειο. Το ξενοδοχείο θα είναι 4 ή 5 αστέρων.

Η πρόταση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και να αποδεικνύει με κριτήρια που θα καθοριστούν αναλυτικά στη β΄ φάση, την χρηματοοικονομική ικανότητά της για την υλοποίηση του έργου και τη βιώσιμη λειτουργία του, καθ’ όλη της διάρκεια της μίσθωσης.

Η ανακατασκευή και διαρρύθμιση του υπάρχοντος κτιρίου, θα γίνει με τους εξής ελάχιστους όρους:

-Ανακατασκευή του υφιστάμενου κτίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού που το χαρακτηρίζει «έργο τέχνης» και την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που το χαρακτηρίζει «διατηρητέο» και με κριτήριο να διατηρηθεί το κτίριο εσωτερικά και εξωτερικά, αναδεικνύοντας τα στοιχεία εκείνα που το χαρακτήρισαν «έργο τέχνης» και «διατηρητέο» χωρίς παρέμβαση στο εσωτερικό του.

Το ποσό των 6 εκατ. ευρώ και των 7 εκατ. ευρώ, θα είναι το κατώτερο όριο του προϋπολογισμού, για την περίπτωση 4 αστέρων ξενοδοχείου και για το 5 αστέρων ξενοδοχείο αντίστοιχα, για την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι στον εν λόγω προϋπολογισμό δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Ειδικότερα για τις θέσεις στάθμευσης, το κόστος της οποιασδήποτε λύσης-πρότασης για τις θέσεις στάθμευσης, θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον εκμισθωτή/επενδυτή και σε καμία περίπτωση δεν θα μετακυληθεί η εν λόγω δαπάνη, άμεσα ή έμμεσα στον ιδιοκτήτη. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 3 έτη. Τα 3 έτη γίνονται αποδεκτά ως χρόνος αναγκαίος, λόγω της πολύ κακής κατάστασης του κτιρίου και των ειδικών χαρακτηριστικών του ως «έργο τέχνης» και «διατηρητέο».

Το μηνιαίο μίσθωμα δεν μπορεί κατά την διεξαγωγή της β΄ φάσης της διαδικασίας να εκκινεί από ποσό μικρότερο των 12.000 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου, για το ξενοδοχείο 4 αστέρων και από ποσό μικρότερο των 20.000 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου, για το ξενοδοχείο 5 αστέρων, με έναρξη μετά την περίοδο ανακατασκευής του ακινήτου.

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται στα 30 χρόνια, με 10 χρόνια δυνατότητα παράτασης κατόπιν νέας συμφωνίας και επανεκτίμησης της μισθωτικής αξίας. Στην πρώτη 3ετία που αποτελεί χρόνο ανακατασκευής του ακινήτου, θα καταβάλλεται από τον επενδυτή το ελάχιστο δυνατό μηνιαίο μίσθωμα, με το οποίο θα καλύπτονται οι πάγιες υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη προς το Δημόσιο (π.χ. ΕΝΦΙΑ, Φόρος Εισοδήματος κ.λ.π.), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 5.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου. Από την έναρξη του 4ου έτους και μέχρι και το τελευταίο έτος της Μακροχρόνιας Μίσθωσης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 έτη, ο επενδυτής καταβάλει ως μηνιαίο μίσθωμα, όποιο ποσό έχει προσφέρει – οπωσδήποτε ίσο ή ανώτερο των 12.000 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου – για ξενοδοχείο 4 αστέρων (μικτή χρήση ξενοδοχειακής επιχείρησης με καταστήματα ή γραφεία) και οπωσδήποτε ίσο ή ανώτερο των 20.000 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου – για ξενοδοχείο 5 αστέρων (μικτή χρήση ξενοδοχειακής επιχείρησης με καταστήματα ή γραφεία), με ετήσια προσαύξηση που θα εφαρμοστεί από το 5ο ως και το τελευταίο μισθωτικό έτος.

Πηγή:travel.gr

About Post Author