Πρόστιμο, 1,2 εκατ. ευρώ, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ για παρεμπόδιση- δυσχέρανση έρευνας

Πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στον Ε.Μ. και 200.000 ευρώ στην Άλτερ Έγκο ΜΜΕ “κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου για παρακώλυση-δυσχέρανση έρευνας” της  Αρχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της επιτροπής έχει ως εξής:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την υπ’ αριθ. 745/2021 Απόφασή της, κατόπιν σχετικής εισήγησης περί παράβασης των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν.3959/2011, από την εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο “ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.” καθώς και το φυσικό πρόσωπο Ε.Μ., κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου για παρακώλυση-δυσχέρανση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διαπίστωσε ομόφωνα ότι η εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ και το φυσικό πρόσωπο παραβίασαν το προαναφερόμενο άρθρο.

Αφού έλαβε υπόψη την ιδιαίτερη σοβαρότητα της εν λόγω συμπεριφοράς, την απαξία και την επίπτωσή της στη διενεργούμενη έρευνα, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 200.000,00 ευρώ στην εταιρεία και 1.000.000,00 ευρώ στο φυσικό πρόσωπο.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης, κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ΓΔΑ στις 8.5.2020 στις εγκαταστάσεις της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, σημειώθηκαν μία σειρά από περιστατικά που παραβίασαν ευθέως την υποχρέωση ενεργούς συνεργασίας της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου της διεξαγόμενης έρευνας.

Περαιτέρω, το φυσικό πρόσωπο παρεμπόδισε τον επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, ιδίως με την απομάκρυνση ορισμένων εγγράφων/στοιχείων, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές της ΓΔΑ να ολοκληρώσουν την επιτόπια έρευνα έχοντας συλλέξει ένα μέρος του συνόλου των στοιχείων και αρχείων, τα οποία είχαν καταρχήν συγκεντρώσει στις εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης, συμπεριφορά δυνάμενη να έχει συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Κατόπιν αυτών, η ΕΑ μετά από φανερή ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Διαπιστώνει κατά τα αναφερόμενα αναλυτικά στην απόφαση ότι η εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε. παραβίασε το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011,

2. Επιβάλλει πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ στην εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε. για τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση,

3. Διαπιστώνει κατά τα αναφερόμενα αναλυτικά στην απόφαση ότι ο Ε.Μ. παραβίασε το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.

Και κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα:

4. Επιβάλλει πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ στον Ε.Μ. για τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση.

About Post Author